Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom Informačného systému je:

TAARGETA s. r. o.
Lopenícka 24
831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto  
Slovensko

IČO: 52901955  
DIČ: 2121217758  
IČ DPH:  SK2121217758

 1. Účel spracúvania osobných údajov: kontaktovanie pre marketing a zbieranie cookies
 2. Zoznam spracúvaných osobných údajov: 
  1. meno a priezvisko
  2. kontaktné údaje
  3. kontaktné adresy
  4. cookies
 3. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na Stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.
 4. Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla.
 5. Osobné údaje dotknutá osoba do Informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe viacerých právnych základoch: predzmluvné vzťahy, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Neskôr u existujúcich klientoch pri zasielaní užitočných informácií na základe oprávneného záujmu. Ďalej na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, keď nie je možnosť iného právneho základu. Čas platnosti súhlasu za účelom marketingu poskytuje dotknutá osoba na 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať odvolať, a to písomnou formou doporučene na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa.
 6. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely a použije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov). Pre existujúcich zákazníkov na základe oprávneného záujmu a nových zákazníkov na právnom základe súhlasu so spracúvaním údajov na dobu určitú 5 rokov.
 7. Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nikde nezverejňujú.
 8. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 9. Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Prevádzkovateľ pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

 

Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.


Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

 

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a oznámime Vám presnú dobu uchovávania týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.

 

Prečo Prevádzkovateľ používa cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google.

 

Základné a prevádzkové cookies Prevádzkovateľa

Tieto súbory využíva Prevádzkovateľ na zapamätanie si prihlásenia do Prevádzkovateľ.sk a ďalších pridružených webov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.

 

Cookies tretích strán

Prevádzkovateľ využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prevádzkovateľa, ako prevádzkovateľ stránky nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

 

Strictly Necessary cookies5

Cookie key

Domain

Path

Cookie type

Expiration

Description

_abck

More info

.list-manage.com

/

Third-party

1 year

This cookie is used to analyze traffic to determine if it is automated traffic generated by IT systems or a human user

 

 

 

 

 

 

_hjIncludedInPageviewSample

More info

vedeckestudie.sk

/

First-party

2 minutes

This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site’s pageview limit.

 

 

 

 

 

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

More info

.vedeckestudie.sk

/

First-party

30 minutes

The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user’s journey for a total session count. It does not contain any identifiable information.

 

 

 

 

 

 

_hjIncludedInSessionSample

More info

vedeckestudie.sk

/

First-party

2 minutes

This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site’s daily session limit

 

 

 

 

 

 

_hjFirstSeen

More info

.

vedeckestudie.sk

 

/

First-party

30 minutes

The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user’s journey for a total session count. It does not contain any identifiable information.

 

 

 

 

 

 

Performance cookies3

Cookie key

Domain

Path

Cookie type

Expiration

Description

ak_bmsc

More info

.us7.list-manage.com

/

Third-party

2 hours

Used by Akamai to optimize site performance and security

 

 

 

 

 

 

_gid

More info

.vedeckestudie.sk

 

/

First-party

1 day

This cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews.

 

 

 

 

 

 

_ga

More info

.vedeckestudie.sk

/

First-party

2 years

This cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.

 

 

 

 

 

 

Targeting cookies2

Cookie key

Domain

Path

Cookie type

Expiration

Description

_gat_gtag_UA_179234708_1

More info

.vedeckestudie.sk

/

First-party

1 minute

This cookie is part of Google Analytics and is used to limit requests (throttle request rate).

 

 

 

 

 

 

_fbp

More info

.vedeckestudie.sk

/

First-party

3 months

Used by Meta to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers

 

 

 

 

 

 

Functionality cookies1

Cookie key

Domain

Path

Cookie type

Expiration

Description

bm_sz

More info

.list-manage.com

/

Third-party

4 hours

A functionality Cookie placed by Mailchimp to manage and control list

 

 

 

 

 

 

Unclassified cookies10

Cookie key

Domain

Path

Cookie type

Expiration

Description

cookielawinfo-checkbox-functional

More info

vedeckestudie.sk

/

First-party

1 year

 

 

 

 

 

 

 

cookielawinfo-checkbox-performance

More info

vedeckestudie.sk

/

First-party

1 year

 

 

 

 

 

 

 

cookielawinfo-checkbox-others

More info

vedeckestudie.sk

/

First-party

1 year

 

 

 

 

 

 

 

cookielawinfo-checkbox-advertisement

More info

vedeckestudie.sk

/

First-party

1 year

 

 

 

 

 

 

 

_hjSession_2719017

More info

.vedeckestudie.sk

/

First-party

30 minutes

 

 

 

 

 

 

 

nitroCachedPage

More info

vedeckestudie.sk

/

First-party

Session

 

 

 

 

 

 

 

cookielawinfo-checkbox-necessary

More info

vedeckestudie.sk

/

First-party

1 year

 

 

 

 

 

 

 

_gat_gtm.js

More info

.vedeckestudie.sk

/

First-party

1 minute

 

 

 

 

 

 

 

_hjSessionUser_2719017

More info

.vedeckestudie.sk

/

First-party

1 year

 

 

 

 

 

 

 

cookielawinfo-checkbox-analytics

More info

vedeckestudie.sk

/

First-party

1 year

 

 

 

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

 

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

 

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

 

Informácia o oprávnenom zaujme pre marketing u klientov:

Naša spoločnosť vykonáva  posúdenie proporcionality oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k záujmom a základným právam a slobodám dotknutých osôb a vo vzťahu k primeranému očakávaniu dotknutých osôb. Toto Posúdenie sa týka informačného systému marketingu – zasielania noviniek existujúcim klientom.

 

Spracúvame hlavne kontaktné údaje a to e-mail a telefón. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov v IS je informovanie klienta o zmenách a novinkách v spoločnosti. Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov na uvedený účel za nevyhnutné, nakoľko sú údaje potrebné aj pri informovaní klientov o dôležitých informáciách ako je zmena rozvrhu otváracích hodín napríklad.

 

Prevádzkovateľ po dôkladnom preskúmaní proporcionality oprávneného záujmu má za to, že základné práva a slobody dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ si plní všetky svoje právom EÚ a Členského Štátu stanovené povinnosti, prijal primerané technické a organizačné opatrenia a náležite preskúmal proporcionalitu oprávneného záujmu vo vzťahu k právam, slobodám a primeraným očakávaniam dotknutých osôb.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v IS pre účely, ktoré sú vo vzťahu k právam dotknutých osôb proporcionálne.

 

Práva dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 2. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 3. právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.